تبلیغات

با تو بودن از برایم آرزوست

عاشق تنها - عشق.....................
عاشق تنها
نفسم می گیرد در هوایی كه نفس های تو نیست ...

 

دلم میخوادت..........